Projekt adatai

Konzorcium vezető: Miskolci Egyetem
Konzorciumi tag: INNOCENTER Nonprofit Kft.
Projekt összköltség: 242.854.462,-Ft
Támogatás mértéke: 100%
Konzorcium vezető támogatás: 143.156.285,-Ft
Konzorciumi tag támogatás: 99.698.177,-Ft
Időtartam: 2015.01.04.-2015.11.30.

Projekt célja

A projekt átfogó célja a Miskolci Egyetem nemzetközi kutatás-fejlesztési potenciáljának növelése a környezetbiztonsági kutatások területén. Ezen átfogó cél megvalósítása érdekében a Miskolci Egyetem jelen projekt keretében három kiemelt célt fogalmazott meg, mely célok eredményei a következők:

 

1. cél: A kutatások nemzetközi beágyazottságának növelése területén

-       Innovatív kutatói teamek kialakulása

-       A kutatók kutatás-módszertani továbbképzésének megvalósulása

-       Kapcsolatfelvétel potenciális partnerekkel a kutatási területeken

-       Új nemzetközi kutatás-módszertani ismeretek megszerzése

-       Növekedik az oktatók, kutatók, doktoranduszok tudományos produktivitása

-       Az európai uniós kulcstechnológiákhoz igazított új kutatási területek megtalálása

-       A kutatások fenntarthatósága a projekt lezárást követően

-       H2020 operatív munkacsoport létrehozása

-       Innovatív pilot kutatási projektek megvalósulása

-       Közvetlen együttműködés a Miskolci Egyetem Pályázati Koordinációs Központjával

 

2. cél: A gazdasági szférával való együttműködés fokozása technológia-intenzív vállalatok innovációs potenciáljának növelése érdekében

-       Nemzetközi K+F és innovációs együttműködés, nemzetközi kapcsolat- és hálózatépítés

-       Hazai K+F és innovációs együttműködés a gazdasági szférával nemzetközi együttműködések kialakítása érdekében

-       Kapcsolatépítés nemzetközi K+F+I kezdeményezésekhez

-       A kutatói teamek és vállalkozások közötti tudományos együttműködések

-       Kutatás-fejlesztést támogató tudományos adattárak, adatbázisok beszerzése, fejlesztése

 

3. cél: A Miskolci Egyetem K+F+I feltételrendszerének javítása, a tudástermelés fokozása érdekében

-       Fiatal kutatók alkalmazásával növekedik a kutatói létszám

-       Kutatási asszisztencia fejlődik, új szolgáltatásokat nyújt a kutatóknak

-       Fiatal kutatók, doktoranduszok és hallgatók bevonása, és ez általi tapasztalatszerzés a nemzetközi kutatásokban

-       Az MTA doktorok bevonásával növekedik a kutatások mélysége, minőségi javulás várható.

 

Projekt célcsoportja

A projekt keretében kialakításra kerülő interdiszciplináris kutatói teamek által definiált kutatási témák meghatározásánál kapcsolódni kívántunk a hazai nemzetstratégiai célokhoz, valamint az Európai Unió által deklarált kulcstechnológiákhoz és figyelembe vettük a gazdasági szereplők, ipari vállalkozások által támasztott igényeket, valamint a nemzetközi felsőoktatási intézmények javaslatait, amely igényfelmérés egyértelműen definiálta a célcsoportokat.

A projekt közvetlen célcsoportjai: A kutatói teamekbe bevont hallgatók, PhD hallgatók; fiatal oktatók/kutatók; PhD-vel rendelkező egyetemi oktatók/kutatók; nemzetközileg elismert vezető oktatók/kutatók és MTA doktora fokozattal rendelkező oktatók/kutatók. A közvetlen célcsoport tagjai között kiemelt szerepük lesz a kutatói teamekbe bevonásra kerülő fiatalok kutatóknak, mivel számukra lehetővé válik, hogy részt vegyenek nemzetközi kutatási pályázatok előkészítésében és megvalósításában; munkájukat az adott kutatási terület nemzetközileg elismert, MTA doktora címmel rendelkező kutatója fogja irányítani. A közvetlen célcsoport száma 54 fő, amelyből 3 fő az MTA rendes tagja, 1 fő MTA doktora címmel rendelkezik, 6 fő fiatal kutató.

A projekt közvetett célcsoportjai: A kiválasztott kutatási területeken tanulmányokat folytató hallgatók, PhD hallgatók; a kiválasztott kutatási területeken dolgozó egyetemi oktatók/kutatók. A közvetett célcsoport tagjai közé tartoznak azok a nemzetközi felsőoktatási intézmények, gazdasági szereplők és ipari vállalkozások, akiket a projekt megvalósítása során mint potenciális H2020 partnert kívánunk megnyerni illetve akik a kutatási témák eredményeinek hasznosítói lesznek.

A projekt érintettjei: egyetemi polgárok, az Észak-magyarországi régió lakosai.

A projekt egyes célcsoportjai bevonásra kerültek a projekt tervezésébe, az általuk definiált igények és szükségletek figyelembe lettek véve a projekt tervezésekor.

 

Fejlesztés részletes szakmai tartalma

A projektben vállalt szakmai feladatokat és előkészítésüket a projekt keretében a környezetbiztonsági kutatások területén létrehozott két interdiszciplináris kutatói team hajtja végre. A kutatói teamek mindegyike korábbi tudományos eredményekkel, nyertes projektekkel rendelkezik. Mindegyik team esetében az eltérő szakmai tevékenységek mellett közösen jelenik meg feladatként a nemzetközi szakmai kapcsolatrendszer szervezése, kutató hálózat építése; a kutató teamek H2020 projekteket előkészítő csoportjának megszervezése; a nemzetközi projektek elkészítésének koordinálása; kapcsolattartás nemzetközi K+F programokkal, javaslatok kidolgozása.

A szakmai vezető és a kutató team vezetők feladata lesz a H2020 pályázatok folyamatos követése, és azon lehetőségek vizsgálata, hogy mely kutatói teamek tudják az azokban megfogalmazott célokat befogadni, vagyis a kutatói teamek H2020 pályázatokba történő bekapcsolódásának támogatása.

A projekt megvalósítása négy fő pillér köré szerveződik. A kutatás-fejlesztési tevékenységek tényleges megvalósításához humán erőforrás és szolgáltatások biztosítása szükséges, ezt az első pillér biztosítja. Kutatói teamek szintjén kerül megvalósításra a kutatási témákba / pilot kutatásokba bekapcsolható, megfelelő kompetenciákkal rendelkező kutatók, doktoranduszok és hallgatók bevonása. A tudománymenedzser típusú kutatók számára továbbképzések is betervezésre kerültek.

A második alappillér a kutatási és innovációs együttműködések kialakítása. Kutatói teamek szintjén valósul meg az innovációs együttműködések kialakítása, a kutatási eredmények alapján generált új alapkutatási projektek minőségi előkészítése, nemzetközi K+F+I együttműködés, tapasztalatcsere, nemzetközi hálózat- és kapcsolatépítés annak érdekében, hogy potenciális H2020 partnereket szerezzenek a kutatói teamek. A pillér második eleme segíti a résztvevők pályázati aktvitásának növelését, kutatás-módszertani ismereteinek elmélyítését, pályázatírási és -menedzsment képességeinek fejlődését, a hálózatépítést segítő módszertani ismeretek elsajátítását, a nemzetközi tapasztalatok adaptációját.

A harmadik pillér a kialakított kutatói teamek projekt időszakon túli fenntarthatóságát hivatott előkészíteni az által, hogy beilleszti azokat Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein működő kiválósági központok struktúrájába.

A negyedik pillért a projekt menedzsmenthez köthető tevékenységek sora képezi. Ide tartoznak a projekt nem szakmai, illetve szakmai megvalósításával összefüggő feladatok, a pénzügyi tevékenységek, kommunikációs kötelezettségek, és nem utolsó sorban a horizontális elvek érvényre juttatása.

A Miskolci Egyetem és a konzorciumi partner, az INNOCENTER Nonprofit Kft. környezetbiztonsági területen felállítandó interdiszciplináris kutató teamek a következők:

1) A geotermikus energiatermelés felszín alatti környezetbiztonságával kapcsolatos kutatások

2) A széndioxid geológiai formációkban történő elhelyezésének környezetbiztonságával kapcsolatos kutatások.